Ustanovitev

Slovensko coaching združenje je bilo ustanovljeno 7.aprila 2014 z namenom:

  • organiziranja druženja članov, njihovega izobraževanja in usposabljanja za uresničevanje namenov ter ciljev in dejavnosti Združenja;
  • organiziranja in motiviranja članov za pridobivanje sredstev za razvoj dejavnosti Združenja;
  • izvajanja aktivnosti za potrjevanje strokovnosti coachev in podeljevanja akreditacij ter potrdil o njihovi usposobljenosti;
  • sodelovanja z izobraževalnimi organizacijami doma in v tujini pri aktivnostih, ki podpirajo razvoj coaching-stroke;
  • organiziranja strokovnih ekskurzij in obiskov sorodnih združenj po svetu z namenom mednarodnega povezovanja in sodelovanja;
  • izvajanja drugih promocijskih aktivnosti za izboljšanje ugleda stroke.

Poslanstvo

Poslanstvo Združenja je doseganje pozitivnih sprememb pri posamezniku, v organizacijah in družbi.

Delovanje

Delovanje Združenja je javno in v javnem interesu. Člani se obveščajo z vabili ter zapisniki in internimi obvestili. Zapisniki so dostopni vsem članom Združenja na njegovem sedežu.

Javnost se obvešča o delovanju Združenja z objavljanjem vabil in obvestil na spletnih straneh, s plakati ter sredstvi javnega obveščanja in drugimi načini obveščanja.

Združenje deluje v skladu z načeli prostovoljnosti in brezplačnosti.

Presežki prihodkov nad odhodki, ki jih Združenje doseže v okviru pridobitne dejavnosti, se smejo uporabiti le za doseganje namenov in ciljev Združenja.

Članom Združenja se lahko povrnejo določeni stroški. Z njimi se lahko sklenejo tudi pogodbe o trajnem in začasnem delu za obseg ter kakovost dela, ki presega raven prostovoljnosti in neprofesionalnosti.

STATUT SLOVENSKEGA COACHING ZDRUŽENJA

SCZ je član EMCC Slovenije

Slovensko coaching združenje je ustanovni član Evropskega združenja za  mentorstvo in coaching Slovenija, ki je del globalne mreže European Mentoring and Coaching Council.

STATUT EMCC SLOVENIJA

ETIČNI KODEKS EMCC GLOBAL (EMCC GLOBAL CODE OF ETHICS)

 

 

Prijavi se na naše e-novice