Individualni coaching

Cilj indiividualnega coachinga  je opolnomočenje posameznika na področjih,  ki se kažejo kot “ozka” grla za njegov nadaljnji razvoj. Ko govorimo o vodjih, je to še zlasti pomembno, saj njihov razvoj praviloma narekuje razvoj organizacije.  

Notranje omejitve  pogosto izvirajo iz neučinkovitih vzorcev vedenja kot tudi na starih oz. napačnih prepričanjih o delu, odnosih…, ki pa nam  danes ne koristijo več.  Pri individualnem coachingu izhajamo iz procesa učenja od nezavedne nekompetentnosti do nezavedne kompetentnosti,  ki reverzibilno hkrati predstavlja tudi proces odučevanja neučinkovitih vzorcev vedenja.

Vsebina in proces individualnega coachinga:

Vsebino individualnega coachinga narekuje “klient”,  ki pove, kaj bi rad rešil v konkretni situaciji,  kaj bi rad izboljšal in na katerih področjih želi doseči napredek…  Najpogosteje se individualni coaching nanaša na naslednje zaokrožene vsebine: 

 • vodenje  timov in upravljanje odnosov 
 • ravnanje z zahtevnimi sodelavci
 • delegiranje nalog, odgovornosti in pooblastil
 • ravnanje s konflikti
 • motiviranje in razvoj sodelavcev
 • medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje
 • uvajanje sprememb
 • vzdrževanje osebne energije in upravljanje energije organizacije
 • preseganje lastnih omejitev in “vzorcev naučene nemoči”

Klientu na začetku procesa pomagam oblikovati želene vsebine v konkretne in merljive cilje, po dogovoru predhodno raziščem  njegovove obstoječe vzorce vedenja s pomočjo metode 360.

Coaching  se izvaja na lokaciji naročnika, po dogovoru pa lahko  tudi drugje. Eno srečanje traja dve šolski uri. Srečanja potekajo enkrat na teden ali enkrat na štirinajst dni.  Za doseganje sprememb vedenja,  so potrebna minimalno  tri srečanja. Manjšega obsega individualnega coachinga zato ne izvajam. 

Potek coaching srečanja: 

 • Opredelitev ciljev in kriterijev za dosego ciljev
 • Klient razjasni trenutno situacijo
 • Raziskovanje možnosti za rešitev/izboljšanje situacije ter doseganje cilja
 • Definiranje potrebnih sprememb
 • Oblikovanje aktivnosti do naslednjega srečanja (Aktivnost pomeni “domačo nalogo”, ki jo mora oseba opraviti do naslednjega srečanja, prebrati knjigo ali primer, ki ga mora razrešiti…

Coaching proces se zaključi s preverjanjem doseganja ciljev ter evalvacijo coachevega dela s strani zaposlenega. 

 

Skupinski coaching

Cilj skupinskega coachinga je predvsem ustvarjanje kulture coachinga v organizaciji. Skupinski coaching zagotavlja razširjen način za osebni in poklicni razvoj, ki vodi do trajne vedenjske spremembe in rasti. Ponavadi gre za proces skupinskega (lahko tudi vrstniškega) učenja in samouvida, ki ga vodi coach, ki spodbuja razpravo in pomaga poglabljati učenje. V procesu skupinskega coachinga se ponavadi coach osredotoča je na raziskovanje pomembnih tem skupine ter na to, kako  ideje uporabiti za vsakega posameznika v skupini in njegove osebne cilje. Najdragocenejši del izkušnje skupinskega coachinga je  tako izmenjava perspektiv, občutkov in izkušenj soudeležencev. Posledično posamezniki izboljšajo svoje sposobnosti poslušanja in se naučijo, kaj je potrebno za ustvarjanje kulture coachinga, ki temelji na zaupanju in osebni povezanosti. Skupinski coaching pomaga povečati družbeno povezanost in zaupanje ter zgraditi spretnosti, ki so potrebne za  doseganje želenih sprememb.

Vsebina in proces skupinskega coachinga

Skupinski coaching združuje posameznike, ki so lahko iz iste organizacije, iz različnih delov iste organizacije ali iz različnih podjetij.

Skupinski coaching učinkuje v različnih kontekstih in se lahko uporablja na področjih kot so:

 • spodbujanje sistemov in strateškega razmišljanja,
 • krepitev spretnosti v razmišljanju,
 • upravljanje časa in produktivnosti,
 • izboljšanje povratnih informacij,
 • učinkovitejše predstavitve,
 • ravnanje s konflikti
 • upravljanje sprememb,
 • izboljšanje medosebnih veščin,
 • izgradnja zaupanja
 • izboljšanje komunikacije

Program skupinskega coachinga ponavadi oblikujemo glede na potrebe celotne skupine.

Timski coaching

Timski coaching poteka v skupinah velikosti od 4 do 12  oseb.   Timsko coaching srečanje traja ponavadi od 2 do 6  pedagoških ur.  Za timski coaching se najpogosteje odločijo:

 • uprave podjetij, kolegiji
 • novo formirani timi
 • ustaljeni timi, ki naletijo na nov izziv
 • projektne skupine
 • organizacijske enote, oddelki, službe, ki želijo izboljšati medsebojno sodelovanje
 • skupine funkcionalnih strokovnjakov

Timski coaching je pogosto tudi nadgradnja usposabljanja oz. izobraževanja,  kot so recimo usposabljanje iz managerskih veščin, šola vodenja…

Proces timskega coachinga

Coaching skupino opredeli vodstvo organizacije, ki ki oblikuje tudi pričakovanja in cilje coachinga. 

Na srečanju timskega coachinga

 • harmoniziramo pričakovanja in cilje s celotno skupino
 • raziščemo priložnosti  kot tudi ovire na poti do ciljev 
 • utrjujemo načine sodelovanja v skupini, ki  podpirajo uresničevanje zadanih ciljev
 • naslovimo konkretne izzive, ki se pojavljajo sproti
 • oblikujemo aktivnosti do naslednjega srečanja ali naredimo akcijski načrt

Običajno  so potrebni 2 do 3 timski coachingi,  da se dosežejo cilji,  saj je  sodelovanje proces, ki zahteva daljše časovno obdobje.

Prijavi se na naše e-novice