Poslanstvo Slovenskega coaching združenja

Slovensko coaching združenje je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, ki s coaching stroko spodbujajo in utrjujejo pozitivne spremembe pri posameznikih, v organizacijah ter družbeni skupnosti in si prizadevajo za trajnostni razvoj družbe. Združenje izvaja aktivnosti za razvoj in zaščito stroke s področja svojega delovanja in skrbi za strokovni razvoj svojih članov. Prizadeva si tudi za napredek družbene skupnosti in izboljšanje moralne ter etične zavesti.

Pogoji članstva

Vsak član Združenja lahko Upravnemu odboru predlaga kandidata, ki izpolnjuje pogoje in je po njegovem mnenju primeren za sprejem v članstvo. Kandidaturo za članstvo lahko vloži tudi kandidat sam.

Član Združenja lahko postane oseba ki:

  • jo v članstvo pisno predlaga član Združenja ali kandidat sam;
  • je dopolnila 25 let;
  • ima dokončano najmanj V. stopnjo formalne izobrazbe;
  • ni bila kaznovana in ni v kazenskem postopku;
  • predloži prošnjo za sprejem z vizijo svojega delovanja v Združenju;
  • predloži svoj življenjepis;
  • predloži dokazila o najmanj 100 urah usposabljanja s področja coachinga in sorodnih veščin;
  • poda najmanj tri preverljive pozitivne reference o izvajanju coachinga s strani klientov.

V članstvo se sprejme kandidata, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje. Izpolnjevanje pogojev za sprejem v Združenje preverja Upravni odbor. V kolikor ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, ga sprejme v članstvo. Upravni odbor mora kandidata o svojih ugotovitvah obvestiti pisno v roku 60 dni od uradnega prejema prijave kandidata.

Zavrnjen kandidat ima pravico do pritožbe na Zbor članov Združenja v roku 8 dni od prejema zavrnitve. Zbor članov odloča o pritožbi v roku 30 dni od prejema in o odločitvi pisno obvesti kandidata. Zavrnjeni kandidat ima v zakonskih rokih pravico do pritožbe na pristojno sodišče, v kolikor se z odločitvijo Zbora članov ne strinja.

Slavnostni sprejem novega člana je na prvem naslednjem srečanju članov Združenja.

Prijavi se na naše e-novice