Prijava in odjava / Event Registration and Cancellation

Splošni pogoji

Prijava na posamezni izobraževalni dogodek mora biti pisna. Lahko jo pošljete preko spletnega obrazca, e-pošti, faksu po klasični pošti na naslov SCZ,  Cesta na Brdo 139, 1000 Ljubljana.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 48 ur (2 dni) dni pred dogodkom. Odjava mora biti pisna. Če se boste odjavili  1 dan pred dogodkom, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa v celoti. V primeru neudeležbe na dogodku zaradi bolezni, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 10 odstotkov kotizacije. V tem primeru morate organizatorju, kot dokazilo, predložiti bolniški list.

Kotizacijo je potrebno poravnati najmanj 48 ur pred dogodkom. Po dogodku vam bomo na želeni e-naslov poslali račun.


Event registration (application) must be written. It can be sent as an online form, by e-mail or by regular mail to the address of Slovenian Coaching Association: Cesta na Brdo 139, 1000 Ljubljana.

Registration has to be sent no later than 48 hours (two days) before the event. The deadline for possible cancellation of registration is 48 hours (two days) before the event. Cancellation must be written. For a cancellation  one day prior to the event, an administrative fee in the amount of 30% of registration fee is charged, and in case of later cancellation or no cancellation, a full registration fee is charged. In case of late cancellation or non-participation in the event due to illness, an administrative fee in the amount of 10% of registration fee is charged. In this case, as a proof a medical certificate of absence due to illness must be submitted to the organizer.

Kotizacija in plačilo / Registration Fee Payment

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na tiskanem prospektu in/ali spletni strani. Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.


The registration fee is published online, on the website of Slovenian Coaching Association. An invoice will be issued, based on the registration; registration fee is expected to be paid on time, by due date.

Program / Event Program

Organizator jamči, za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb.


The organizer guarantees the implementation of the published program, but reserves the right to partial changes in content.

Sprememba termina in/ali lokacije izobraževalnega dogodka / Change of Place and/or Time of the Event

Organizator dogodka si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe izobraževanja zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.


The organizer of the event reserves the right to change the place and/or time of the event due to objective reasons.

Odpoved izobraževalnega dogodka / Cancellation of the Event

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.


The organizer reserves its right to cancel the event due to insufficient number of applications or other objective reasons. In this case, the organizer will inform all applicants on time, prior to the event. Notification will be conducted by email or phone. In case of cancellation of the event, the organizer will return all received payments in full or, in agreement with the participants, withhold funds for participation in another event in the current year.

Prijavi se na naše e-novice