Individualni coaching

Cilj indiividualnega coachinga  je opolnomočenje posameznika na področjih,  ki se kažejo kot “ozka” grla za njegov nadaljnji razvoj. Ko govorimo o vodjih, je to še zlasti pomembno, saj njihov razvoj praviloma narekuje razvoj organizacije.  

Notranje omejitve  pogosto izvirajo iz neučinkovitih vzorcev vedenja kot tudi na starih oz. napačnih prepričanjih o delu, odnosih…, ki pa nam  danes ne koristijo več.  Pri individualnem coachingu izhajamo iz procesa učenja od nezavedne nekompetentnosti do nezavedne kompetentnosti,  ki reverzibilno hkrati predstavlja tudi proces odučevanja neučinkovitih vzorcev vedenja.

Vsebina in proces individualnega coachinga:

Vsebino individualnega coachinga narekuje “klient”,  ki pove, kaj bi rad rešil v konkretni situaciji,  kaj bi rad izboljšal in na katerih področjih želi doseči napredek…  Najpogosteje se individualni coaching nanaša na naslednje  zaokrožene vsebine: 

 • vodenje  timov in upravljanje odnosov 
 • ravnanje z zahtevnimi sodelavci
 • delegiranje nalog, odgovornosti in pooblastil
 • ravnanje s konflikti
 • motiviranje in razvoj sodelavcev
 • medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje
 • uvajanje sprememb
 • vzdrževanje osebne energije in upravljanje energije organizacije
 • preseganje lastnih omejitev in “vzorcev naučene nemoči”

Klientu na začetku procesa pomagam oblikovati želene vsebine v konkretne in merljive cilje, po dogovoru predhodno raziščem  njegovove obstoječe vzorce vedenja s pomočjo metode 360.

Coaching  se izvaja na lokaciji naročnika, po dogovoru pa lahko  tudi drugje. Eno srečanje traja dve šolski uri. Srečanja potekajo enkrat na teden ali enkrat na štirinajst dni.  Za doseganje sprememb vedenja,  so potrebna minimalno  tri srečanja. Manjšega obsega individualnega coachinga zato ne izvajam. 

Potek coaching srečanja: 

 • Opredelitev ciljev in kriterijev za dosego ciljev
 • Klient razjasni trenutno situacijo
 • Raziskovanje možnosti za rešitev/izboljšanje situacije ter doseganje cilja
 • Definiranje potrebnih sprememb
 • Oblikovanje aktivnosti do naslednjega srečanja (Aktivnost pomeni “domačo nalogo”, ki jo mora oseba opraviti do naslednjega srečanja, prebrati knjigo ali primer, ki ga mora razrešiti…

Coaching proces se zaključi s preverjanjem doseganja ciljev ter evalvacijo coachevega dela s strani zaposlenega. 

 

Skupinski coaching

Skupinski coaching poteka v skupinah velikosti od 4 do 12  oseb.   Skupinsko coaching srečanje traja ponavadi od 2 do 6  pedagoških ur.  Za skupinski coaching se najpogosteje odločijo:

 • uprave podjetij, kolegiji
 • novo formirani timi
 • ustaljeni timi, ki naletijo na nov izziv
 • projektne skupine
 • organizacijske enote, oddelki, službe, ki želijo izboljšati medsebojno sodelovanje
 • skupine funkcionalnih strokovnjakov

Skupinski coaching je pogosto tudi nadgradnja usposabljanja oz. izobraževanja,  kot so recimo usposabljanje iz managerskih veščin, šola vodenja…

Proces skupinskega coachinga

Coaching skupino opredeli vodstvo organizacije, ki ki oblikuje tudi pričakovanja in cilje coachinga. 

Na srečanju skupinskega coachinga

 • harmoniziramo pričakovanja in cilje s celotno skupino
 • raziščemo priložnosti  kot tudi ovire na poti do ciljev 
 • utrjujemo načine sodelovanja v skupini, ki  podpirajo uresničevanje zadanih ciljev
 • naslovimo konkretne izzive, ki se pojavljajo sproti
 • oblikujemo aktivnosti do naslednjega srečanja ali naredimo akcijski načrt

Običajno  so potrebni 2 do 3 skupinski coachingi,  da se dosežejo cilji,  saj je  sodelovanje proces, ki zahteva daljše časovno obdobje.

Prijavi se na naše e-novice