V združenju smo oblikovali 12 kompetenc coachev.  Preberite opise kompetenc coachev in standarde vedenja pri posamezni kompetenci.

Kompetenca Opis kompetence Standard vedenja
Aktivno poslušanje Sposobnost aktivnega poslušanja in osredotočanja na klienta;

Razumevanje klientovih besed v kontekstu njegovih ciljev in želja
Coach s pozornim 5 nivojskim poslušanjem (VAKOG) sliši in razume klientovo sporočilo. Izkorišča moč tišine, uporablja vse čute in prepoznava neverbalno komunikacijo.
Empatičnost Ustvarjanje ozračja varnega zaupanja, v katerem lahko klient raziskuje Coach prepoznava in se vživlja v čustva klienta, ne da bi se pri tem identificiral z njimi. Sposoben je videti situacijo z očmi klienta, pri čemer ohranja odnos popolne spoštljivosti do klienta.
Organiziranost Oblikovanje sporazuma o sodelovanju;

Načrtovanje coaching procesa
Coach postavi jasen okvir procesa (dogovor, pogodba...), pri čemer spoštuje sprejete dogovore in čas in je po potrebi ustvarjalno in nadzorovano fleksibilen. Dosledno vodi vse potrebne evidence coaching procesa.
Proaktivno spraševanje Postavljanje močnih vprašanj, ki spodbudijo raziskovanje in aktivnosti klienta Coach postavlja odprta in ustrezno provokativna vprašanja, ki spodbujajo notranjo vednost klienta in aktivacijo k spremembi. Vodi „Sokratski dialog" z jasnim ciljem, toda brez predpisanega protokola.
Spodbujanje Učinkovito naslavljanje klientovo volje (will) in spodbujanje k aktivnostim, ki pripomorejo k širitvi in razvoju njegove osebnosti. Coach spodbuja in motivira svojega klienta, tako, da ga usmerja k njegovim prednostim, poudarja pozitivna vedenja, ga podpira v procesu odkrivanja notranjih virov in izraža argumentirane pohvale do uresničenosti dogovorjenega.
Ustvarjanje zavedanja Sposobnost ovrednotiti informacije, ki jih posreduje klient;

Sposobnost interpretacije informacij za dvigovanje zavedanja klienta o sebi.
Coach uporablja različne tehnike, načine in pristope za ozaveščanje realnosti in slepih peg. Pozorno opazuje verbalne in vedenjske vzorce klienta, jih ustrezno ubesedi ter spodbuja pri klientu refleksijo.
Spremljanje napredka Sposobnost nenehnega spremljanja in preverjanja klientovega napredka z jasnim ciljem razvoja novega vedenja;

Sposobnost opolnomočiti klienta
Coach s klientom definira začetno in končno stanje in se z njim dogovori o načinu in pogostosti spremljanja napredka. Daje povratne informacije brez vrednotenja ter ozavešča napredek. Proslavlja napredek in pri klientu sproži samopohvalo.
Prisotnost in odzivnost Sposobnost „biti tu" s polnim zavedanjem in osredotočenjem na klienta;

Sposobnost prilagajanja tehnik in orodij glede na cilje in potrebe coaching procesa
Coach je vselej prisoten in „tukaj" za klienta. Se prilagaja in kaže iskren interes za dobrobit klienta. Prisotnost in odzivnost kaže z verbalno in neverbalno komunikacijo s katero spodbuja miselne procese klienta.
Verbalna komunikacija Sposobnost „jasnega izražanja; ki zajema odlično poznavanje in zavedanje moči jezika;

Sposobnost neposredne komunikacije
Coach komunicira jasno in neposredno pri čemer uporablja jezik klienta. Komunicira konsistentno (skladno) in uporablja metafore, zgodbe, vprašanja. V vseh intervencijah komunicira iskreno in spoštljivo, brez lastnih projekcij in vsebin.
Ciljno načrtovanje Sposobnost jasnega oblikovanja ciljev

Sposobnost stopenjskega načrtovanja poti do cilja

Spremljanje coaching načrta
Coach pomaga klientu oblikovati oz. definirati konkreten in merljiv cilj z uporabo metod SMART, CLEAR in PURE, usmerja klienta na poti do cilja in opredeljuje korake ter aktivnosti za doseganje ciljev.
Etičnost Sposobnost etičnega delovanja v vseh coaching situacijah

Doslednost pri sledenju profesionalnih standardov stroke
Coach vzpostavi s klientom odnos zaupanja. Vse pridobljene informacije v coaching procesu obravnava kot strogo zaupne in jih uporabi izključno za namen razvoja klienta. Deluje pravično, pošteno in etično ter v dobrobit klientu in družbe kot celote.
Intuitivnost Sposobnost predvidevanja razvoja dogodkov v prihodnosti

Sposobnost dojemanja duha časa
Coach prepoznava in uporablja izvor svoje zavesti in preko njega dostopa do intuitivnih zaznav klienta. Intuitivne intervencije uporablja nadzorovano in skrbno preverja njihovo razumevanje pri klientu.

Kako smo ustvarjali kompetence

Kliknite spodaj na predstavitev in si oglejte kako smo ustvarjali kompetence.

Prijavi se na naše e-novice