Ustanovitev

Slovensko coaching združenje je bilo ustanovljeno 7.aprila 2014 z namenom:

  • organiziranja druženja članov, njihovega izobraževanja in usposabljanja za uresničevanje namenov ter ciljev in dejavnosti Združenja;
  • organiziranja in motiviranja članov za pridobivanje sredstev za razvoj dejavnosti Združenja;
  • izvajanja aktivnosti za potrjevanje strokovnosti coachev in podeljevanja akreditacij ter potrdil o njihovi usposobljenosti;
  • sodelovanja z izobraževalnimi organizacijami doma in v tujini pri aktivnostih, ki podpirajo razvoj coaching-stroke;
  • organiziranja strokovnih ekskurzij in obiskov sorodnih združenj po svetu z namenom mednarodnega povezovanja in sodelovanja;
  • izvajanja drugih promocijskih aktivnosti za izboljšanje ugleda stroke.

Poslanstvo

Poslanstvo Združenja je doseganje pozitivnih sprememb pri posamezniku, v organizacijah in družbi.

Delovanje

Delovanje Združenja je javno in v javnem interesu. Člani se obveščajo z vabili ter zapisniki in internimi obvestili. Zapisniki so dostopni vsem članom Združenja na njegovem sedežu.

Javnost se obvešča o delovanju Združenja z objavljanjem vabil in obvestil na spletnih straneh, s plakati ter sredstvi javnega obveščanja in drugimi načini obveščanja.

Združenje deluje v skladu z načeli prostovoljnosti in brezplačnosti.

Presežki prihodkov nad odhodki, ki jih Združenje doseže v okviru pridobitne dejavnosti, se smejo uporabiti le za doseganje namenov in ciljev Združenja.

Članom Združenja se lahko povrnejo določeni stroški. Z njimi se lahko sklenejo tudi pogodbe o trajnem in začasnem delu za obseg ter kakovost dela, ki presega raven prostovoljnosti in neprofesionalnosti.

STATUT SLOVENSKEGA COACHING ZDRUŽENJA

Prijavi se na naše e-novice